ALGEMENE VERKOOP- , LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van WULMS EGG
GROUP BV en de van deze groep onderdeel uitmakende rechtspersonen (versie 2023) 

Download

Artikel 1 – Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2 – Aanbod en aanvaarding

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Leverancier (offertes, prijsopgaven en kosteninschattingen daaronder begrepen), alle Orders, alle orderbevestigingen van de Afnemer en alle Overeenkomsten.
 2. Door aanvaarding van een door Leverancier gedaan aanbod, aanvaardt Afnemer tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
 3. Uitsluitend deze Voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de Afnemer naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. De Leverancier wijst uitdrukkelijk de door de Afnemer van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Afwijkende bedingen gelden slechts, indien deze Schriftelijk door de directie van de Leverancier zijn bevestigd en alleen voor de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt; voor het overige blijven deze Voorwaarden van kracht.
 5. Indien enige bepaling uit deze Voorwaarden niet rechtsgeldig zou zijn, dan tast dit de rechtsgeldigheid van het restant van deze Voorwaarden op geen enkele wijze aan, met dien verstande dat de ongeldige bepaling in onderling overleg tussen de Leverancier en de Afnemer zal worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetgeen met de oorspronkelijke bepaling werd beoogd, zal benaderen. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt met betrekking tot de formulering van een vervangende bepaling, is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden op grond van overmacht.
 6. De Leverancier is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in de Voorwaarden aan te brengen, welke gewijzigde Voorwaarden zullen gelden vanaf de aangezegde datum en nadat de gewijzigde Voorwaarden aan de Afnemer zijn toegezonden.
 7. Deze Voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in verschillende talen vertaald. In het onverhoopte geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende versies prevaleert de Nederlandse tekst. 

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen (offertes, prijsopgaven en kosteninschattingen daaronder begrepen) en andere verklaringen van de Leverancier zijn geheel vrijblijvend, ook indien de aanbieding een termijn voor aanvaarding inhoudt, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. Wordt een vrijblijvend aanbod door Afnemer aanvaard, dan behoudt Leverancier het recht om het aanbod te herroepen.
 2. Afspraken of Overeenkomsten gesloten met leden van het personeel en/of agenten van Leverancier binden Leverancier niet, voorzover deze niet door de directie of blijkens het handelsregister bevoegde procuratiehouder van Leverancier zijn bevestigd of worden bekrachtigd na een daartoe gestelde redelijke termijn.
 3. Het staat Leverancier volledig vrij om Orders van Afnemers al dan niet te accepteren.
 4. Een Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de Leverancier de Order Schriftelijk bevestigt door middel van een opdrachtbevestiging, welke opdrachtbevestiging in zo’n geval geldt als een correcte en complete weergave van de Overeenkomst. Bij gebreke van een Schriftelijke Overeenkomst of Schriftelijke orderbevestiging, zijn Partijen desondanks gebonden indien de Leverancier begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In dat geval wordt de factuur en/of het afleveringsbewijs van de Leverancier geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 5. Overeenkomsten verplichten Leverancier slechts tot hetgeen in de opdrachtbevestiging staat vermeld. Mocht in de opdrachtbevestiging verwezen worden naar de aanbieding, dan geldt die aanbieding slechts indien de aanbieding niet in strijd is met de overige inhoud van de opdrachtbevestiging.
 6. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn naar beste kunnen opgesteld, doch zijn niet bindend tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Afnemer dient Leverancier vóór totstandkoming van de Overeenkomst te wijzen op omstandigheden zoals overheidsmaatregelen die de in-, door- of uitvoer van verkochte Producten kan bemoeilijken aangezien dit invloed heeft op de verplichtingen die op de Leverancier rusten en de daaraan verbonden prijsvorming. Indien Afnemer nalaat om Leverancier op voornoemde omstandigheden te wijzen, dan heeft Leverancier het recht om de kosten van eventueel meerwerk en alle daarmee gepaard gaande kosten aan Afnemer door te rekenen, tenzij Leverancier voornoemde omstandigheden vóór het totstandkomen van de Overeenkomst zonder meer zelf had dienen te voorzien.
 8. Indien Leverancier en Afnemer een contract strekkende tot periodieke levering zijn overeengekomen, dan houdt dit in dat Afnemer gehouden is een gelijkmatige hoeveelheid over de gecontracteerde periode af te nemen, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 4 – Prijzen, betaling en verrekening

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW (voor zover van toepassing) en exclusief alle overige nationale- en internationale overheidslasten en luiden in euro. De Afnemer draagt het koersrisico in het geval van betaling in vreemde valuta.
 2. De aangeboden prijzen gelden slechts voor de in de orderbevestiging of Overeenkomst aangeboden hoeveelheden.
 3. Voor zover in de tussen Partijen overeengekomen prijs rekening is gehouden met ten laste van Leverancier komende kosten van transport en dergelijke, zijn deze gebaseerd op de bij afsluiting van de Overeenkomst aan Leverancier bekende tarieven en op normale omstandigheden. Verhoging van deze kosten en nieuw ingetreden kosten, rechten of belastingen, hoe ook genaamd, alsmede kosten veroorzaakt door (een) verandering(en) van de normale omstandigheden, zijn voor rekening van Afnemer.
 4. Wanneer ten tijde van uitvoering van de Overeenkomst of een deel daarvan de prijzen van de grondstoffen en/of andere kostprijsfactoren (zoals, maar niet beperkt tot valutaverhoudingen, regulering van koersen, verhoging van belastingen, aanzienlijke verhoging van arbeids- en transportkosten en andere kostprijzen) zijn gestegen, is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen. Leverancier is daartoe eveneens gerechtigd bij devaluatie van het betaalmiddel.
 5. Betaling dient binnen veertien kalenderdagen na de factuurdatum te geschieden, door overmaking op een door de Leverancier aangegeven/aan te geven bank- of girorekeningnummer. Alle betalingstermijnen gelden als fatale termijnen, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Afnemer is nimmer bevoegd op het factuurbedrag enig bedrag in mindering te brengen, zijn betalingsverplichting op te schorten of het factuurbedrag te verrekenen dan wel te compenseren met enige tegenvordering die de Afnemer mocht hebben op de Leverancier.
 6. De door de Afnemer gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de Afnemer dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Bij niet-nakoming door de Afnemer van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is de Leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten, waaronder zijn verplichtingen uit hoofde van garantie (zie artikel 10).
 8. De Leverancier is te allen tijde, ook tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, gerechtigd een vooruitbetaling dan wel elke vorm van zekerheid van de Afnemer te verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen, waaronder - doch niet beperkt tot - zekerheid in de vorm van pandrechten en bankgaranties. Indien de Afnemer aan deze vordering van de Leverancier niet voldoet, is het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing.
 9. Wanneer de Afnemer niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder verdere ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur tot aan de dag der algehele voldoening.
 10. Voorts zijn voor rekening van de Afnemer alle kosten verbonden aan de invordering van het achterstallige bedrag, daaronder begrepen de buitengerechtelijke kosten, welke zullen worden berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de totale gerechtelijke kosten, ook indien een eventuele proceskostenveroordeling (gebaseerd op het zogenaamde en door de rechterlijke instanties gehanteerd liquidatietarief) lager is dan de daadwerkelijke gemaakte kosten. 

Artikel 5 – E-Invoicing

 1. E-invoicing is het via elektronische weg aanbieden van facturen door Leverancier aan Afnemer. Een E-invoice is een elektronische factuur, welke voldoet aan de geldende regelgeving.
 2. E-invoicing kan door Leverancier aangeboden worden aan Afnemer, deelname aan Einvoicing kan slechts na acceptatie van de door Leverancier gestelde voorwaarden.
 3. Door deelname aan E-invoicing accepteert Afnemer dat hij niet langer papieren facturen van Leverancier zal ontvangen. Dit geldt voor zowel facturen verzonden naar het factuuradres als het kopie-factuuradres (indien van toepassing).
 4. Afnemer zal (een) eventuele User-ID(’s) en wachtwoord(en) met de grootst mogelijke zorg geheimhouden en staat in voor een zorgvuldig gebruik en beheer. Bij vermoeden van misbruik zal Afnemer Leverancier onverwijld op de hoogte stellen.
 5. De E-invoice wordt voor een door Leverancier aan te geven periode online ter beschikking gesteld aan Afnemer. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het offline opslaan van de Einvoice in elektronische vorm (PDF en certificaat) ten behoeve van zijn administratie.
 6. Afnemer kan te allen tijde verzoeken de deelname aan E-invoicing stop te zetten. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Leverancier zo spoedig mogelijk weer overgaan tot het verzenden van papieren facturen. Leverancier kan in de toekomst kosten verbinden aan het toezenden van papieren facturen, hetgeen hierbij door Afnemer uitdrukkelijk wordt geaccepteerd. 

Artikel 6 – Levering, levertijd en risico

 1. De geleverde hoeveelheden zijn conform hetgeen door Leverancier is opgenomen in de orderbevestiging en/of de Overeenkomst, behoudens geringe afwijkingen.
 2. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats aan het magazijn van Leverancier te Weert (Inco-term: ex-works). De wijze van vervoer en de verpakking van de Producten wordt door Leverancier bepaald.
 3. Indien en voor zover Leverancier zorgdraagt voor het transport van de Producten, doet dit geen afbreuk aan het bepaalde in het voorgaande lid.
 4. Opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, maar als indicatie.
 5. Onmogelijkheid tot levering dan wel overschrijding van de leveringstijd, door welke oorzaak dan ook, verplicht Leverancier niet, ook niet na ingebrekestelling, tot enigerlei vergoeding van door Afnemer of derden geleden schade. Overschrijding van de leveringstijd geeft Afnemer niet het recht de Overeenkomst te ontbinden noch om de betalingsverplichtingen jegens Leverancier niet na te komen of op te schorten.
 6. Elke levering vindt plaats onder de voorwaarde dat er voldoende voorraad bij de Leverancier aanwezig is. De Leverancier is gerechtigd deelleveringen te verrichten en deze afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de Afnemer ten tijde van de Levering de Producten niet of niet terstond afneemt, zal de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn. De Leverancier is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan. De Afnemer blijft de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, vermeerderd met de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek en kosten (bij wege van schadevergoeding) aan de Leverancier verschuldigd. 

Artikel 7 – Overheidsmaatregelen

 1. In geval van overheidsmaatregelen die de in-, door- of uitvoer van verkochte Producten bemoeilijken of in financieel opzicht ongunstig beïnvloeden, is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst, eventueel gedeeltelijk, te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, dan wel te verlangen dat eerst haar schade als gevolg daarvan wordt vergoed, alvorens gehouden te zijn tot enige levering.
 2. Leverancier zal zich te allen tijde inspannen conform de binnen de Europese Unie geldende voedsel(veiligheids)- en warennormen uitvoering te geven aan de Overeenkomst, doch staat niet in voor de gevolgen van onjuist of prematuur overheidsingrijpen. 

Artikel 8 – Loonwerk

 1. Met betrekking tot een Overeenkomst tot loonwerk gelden de navolgende specifieke bepalingen. Waar deze bepalingen in strijd zijn met de overige bepalingen van deze Voorwaarden, zullen de bepalingen van dit artikel prevaleren. 
 2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan het product van Afnemer, waaronder het teniet gaan of verontreinigen van product tijdens het loonwerkproces of brand / overstroming in het pand van Leverancier.
 3. Afnemer draagt de kosten voor reiniging van de machines van Leverancier indien deze specifiek dienen te worden gereinigd naar aanleiding van het loonwerkproces voor Afnemer.
 4. De door Leverancier gehanteerde prijzen zien op de input (de hoeveelheid product die Afnemer aan haar levert om te verwerken) en niet op de output (de hoeveelheid verwerkt product).
 5. Leverancier zal een inschatting geven van de hoeveelheid product als resultaat van het loonwerkproces. Leverancier verstrekt geen garanties ten aanzien van die inschatting. 

Artikel 9 – Reclame

 1. Afnemer is verplicht de Producten onmiddellijk na levering nauwkeurig te inspecteren of de Producten in overeenstemming zijn met de Overeenkomst. Onder meer dient de Afnemer te controleren op conditie, hoeveelheid en kwaliteit. Onder het inspecteren op kwaliteit wordt uitdrukkelijk maar niet uitsluitend verstaan het controleren op geldende voedsel(veiligheids)- en warennormen.
 2. Indien en voor zover de Afnemer bij de in lid 1 bedoelde inspectie zichtbare gebreken en/of strijdigheid met binnen de Europese Unie geldende voedsel(veiligheids)- en warennormen constateert, dient de Afnemer daarvan binnen 24 uur of op de eerstvolgende werkdag Schriftelijk melding te maken aan de Leverancier onder opgaaf van redenen.
 3. De Afnemer dient een niet uiterlijk waarneembaar gebrek (niet zijnde een strijdigheid met binnen de Europese Unie geldende voedsel(veiligheids)- en warennormen) betreffende de geleverde Producten binnen vier kalenderdagen nadat de Afnemer de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken Schriftelijk aan de Leverancier te melden.
 4. Reclames over hoeveelheden en gewicht, voor zover herkenbaar, worden na ondertekening voor ontvangst van de levering, niet meer geaccepteerd. 
 5. Het recht van reclame vervalt, indien Afnemer onvoldoende medewerking verleent aan het onderzoek naar de gegrondheid van de klacht, dat door of namens Leverancier is ingesteld. Afnemer zal Leverancier in de gelegenheid stellen de Producten, waarover gereclameerd is, te bezichtigen / bemonsteren.
 6. Wijzigingen van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komen voor risico van Afnemer. Geringe of technische afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, etc. die niet te vermijden zijn, vormen geen grond voor reclame.
 7. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring door Leverancier. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor rekening van Afnemer.
 8. Leverancier is niet gehouden om op grond van een monster (proefstuk) gekochte Producten terug te nemen. Het recht van reclame vervalt voorts indien Afnemer niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen of indien de Producten in gebruik zijn genomen, zijn verwerkt en/of bewerkt.
 9. Zijn geleverde Producten gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal Leverancier de gebrekkige Producten hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door niet gebrekkige Producten, hetzij het met de klacht overeenkomende factuurbedrag aan Afnemer crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van Leverancier. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige door Afnemer geleden schade ter zake gebrekkige producten. 

Artikel 10 – Garantie

 1. De Leverancier garandeert dat zij produceert conform de geldende Europese wet- en regelgeving. Leverancier zal zich te allen tijde inspannen conform de in de branche gebruikelijke verkeersopvattingen / houderijsystemen met inachtneming van de marktomstandigheden uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 
 2. Indien de geleverde Producten niet beantwoorden aan de in artikel 9.1 bedoelde kwaliteitsnormen, dan heeft Afnemer uitsluitend recht op een vervangende levering dan wel creditering van de facturen betreffende de afgekeurde Producten, één en ander ter keuze van de Leverancier.
 3. De in dit artikel omschreven garantie geldt slechts indien en voor zover de Afnemer heeft voldaan aan zijn meldings- en overige verplichtingen als vermeld in artikel 9. 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd de garantiebepalingen als omschreven in artikel 10 sluit de Leverancier uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid jegens de Afnemer uit voor alle indirecte schade, zoals gevolgschade en/of bedrijfsschade behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Leverancier en/of diens werknemers.
 2. Indien en voor zover er op Leverancier enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de prestatie die aanleiding tot de schade gaf, met dien verstande dat de Leverancier nimmer voor een hoger bedrag aansprakelijk is dan het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Leverancier ter zake van de betreffende aansprakelijkheid.
 3. De Afnemer vrijwaart de Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens schade, verliezen of kosten opgetreden door of in verband met de Producten. 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Leverancier behoudt zich het eigendom voor van de aan Afnemer geleverde Producten, totdat Afnemer al hetgeen hij aan Leverancier verschuldigd is, integraal heeft voldaan.
 2. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s, waaronder begrepen brand, diefstal en waterschade. 
 3. Afnemer is niet gerechtigd om voor het in het eerste lid vermelde tijdstip van eigendomsovergang de Producten aan derden ter beschikking te stellen of te bezwaren bij
  gebreke waarvan Afnemer aansprakelijk is voor dientengevolge geleden en nog te lijden schade van Leverancier.
 4. Indien Afnemer in verzuim is of indien Leverancier naar haar oordeel gegronde reden heeft aan te nemen dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen, is Leverancier gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer geeft reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk toestemming aan Leverancier om daartoe de bij of door Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. In geval Afnemer in strijd met dit artikel Leverancier de toegang tot de bij of door Afnemer in gebruik zijnde ruimten weigert, verbeurt Afnemer aan Leverancier een direct opeisbare boete gelijk aan 10% van het nog door Afnemer aan Leverancier verschuldigde bedrag per dag dat de weigering aanhoudt.
 5. Op geleverde Producten die door Afnemer zijn verwerkt en zich nog binnen de beschikkingsmacht van Afnemer bevinden, vestigt Afnemer hierbij ten behoeve van Leverancier een pandrecht tot zekerheid van nakoming van alle vorderingen van Leverancier op Afnemer. Op eerste verzoek zal Afnemer de Producten, die onder dit pandrecht vallen, aan Leverancier ter hand stellen om daarmee een vuistpand te realiseren.*

* Voor de afnemer in België luidt artikel 9 als volgt:

Uitdrukkelijk ontbindend beding/eigendomsvoorbehoud België
Vlaanderen:
In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de verkoop van rechtswege ontbonden zijn, zonder ingebrekestelling, mits een eenvoudige schriftelijke kennisgeving, met inbegrip van een e-mail wordt verstuurd door de Leverancier. De Producten blijven eigendom van de Leverancier, ten titel van werkelijke zekerheid, tot volledige betaling van de prijs. De Afnemer verbindt zich ertoe de Producten niet door te verkopen of zich niet van de Producten te ontdoen vooraleer de volledige prijs betaald is.
Alle risico’s zijn ten laste van de Afnemer. De betaalde voorschotten zullen behouden kunnen worden om de door de Leverancier geleden verliezen te dekken.

Wallonië:
En cas de non-paiement à l’échéance la vente sera résolue de plein droit, sans mise en demeure, moyennant une simple notification par écrit, y compris par courriel, envoyée par le vendeur. Le vendeur se réserve la propriété des marchandises, ceci à titre de sûreté réelle, jusqu’au complet paiement. L’acheteur s’engage à ne pas revendre ni de se dessaisir des marchandises avant le paiement de la totalité du prix. Les risques sont à charge de l’acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes subies par le vendeur.

* Voor de afnemer in Duitsland luidt artikel 9 als volgt:

Zur Sicherung der Kaufpreisforderung des Verkäufers gegen den Käufer behält sich der Verkäufer bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung das Eigentum an den gelieferten Waren
vor. Der Käufer ist dazu verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahl in Höhe des Neuwerts der Kaufsache zu versichern. Wird die Vorbehaltsware durch Dritte gepfändet, ist der Käufer dazu verpflichtet, auf das Eigentum des Verkäufers hinzuweisen und den Verkäufer unverzüglich schriftlich von der Pfändung in Kenntnis zu setzen.

Der Käufer ist dazu berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern.

Das Eigentum des Lieferanten erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Käufer stellt die neue Sache unter Ausschluss eigenen Eigentumserwerbs für den Lieferanten her und verwahrt sie für den Lieferanten. Hieraus erwachsen dem Käufer keine Ansprüche gegen den Lieferanten. Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware des Lieferanten mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwirbt der Lieferant zusammen mit diesen anderen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Käufers – Miteigentum an der neuen Sache zu deren vollem Wert (einschliesslich Wertschöpfung) wie folgt:

a) Der Miteigentumsanteil des Lieferanten entspricht dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Lieferanten zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren.

b) Verbleibt ein von Eigentumsvorbehalten zunächst nicht erfasster Restanteil, weil andere Lieferanten den Eigentumsvorbehalt nicht auf die Wertschöpfung durch den Käufer erstreckt haben, so erhöht sich der Miteigentumsanteil des Lieferanten um diesen Restanteil. Haben jedoch andere Lieferanten ihren Eigentumsvorbehalt ebenfalls auf diesen Restanteil ausgedehnt, so steht dem Lieferanten an ihm nur ein Anteil zu, der sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Lieferanten zu den Rechnungswerten der mitverarbeiteten Waren dieser anderen Lieferanten bestimmt.

Der Käufer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräusserung von Vorbehaltsware aus gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen des Lieferanten mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang des Eigentumsanteils des Lieferanten zur Sicherung an den Lieferanten ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages der Rechnung des Lieferanten für die mitverarbeitete Vorbehaltswerte schon jetzt an den Lieferanten abgetreten.

Solange der Käufer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Lieferanten ordnungsgemäss nachkommt, darf er über die in Eigentum des Lieferanten stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und widerruflich die an den Lieferanten abgetretenden Forderungen selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers ist der Lieferant berechtigt, dies zu widerrufen und die abgetretenden Forderungen selbst einzuziehen und die Vorbehaltsware herauszuverlangen, jedoch liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn dies vom Lieferant ausdrücklich schriftlich erklärt wird.

Scheck-/Wechsel-Zahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Käufer als Erfüllung. 

Artikel 13 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is Leverancier gerechtigd de nakoming van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten. Indien nakoming wegens overmacht gedurende langere tijd of blijvend onmogelijk is, is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding van eventuele schade.
 2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden van dien aard, dat (verdere) naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden verlangd. Als zodanige omstandigheid geldt onder meer het – om welke reden dan ook – niet, niet tijdig of niet deugdelijk leveren aan Leverancier door haar (toe)leveranciers, maar bijvoorbeeld ook omstandigheden zoals: staking, onderbreking van het bedrijfsproces bij Leverancier door bijvoorbeeld gebreken in de energievoorziening of aan een machine, vervoersproblemen door filevorming of motorpech, kippenziekte, klimatologische omstandigheden, overheidsingrijpen op grond van vigerende wet- en regelgeving etc.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

 1. De Leverancier kan, naast de overige aan haar toekomende rechten, de Overeenkomst met Afnemer te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de Afnemer terstond Schriftelijk ontbinden, dan wel haar verplichtingen opschorten:

a) indien de Afnemer tekort schiet in enige verplichting jegens de Leverancier (waaronder wordt verstaan iedere verplichting voortvloeiend uit de wet, de Overeenkomst of deze Voorwaarden) of indien redelijkerwijs verwacht mag worden dat de Afnemer tekort zal schieten in een verplichting jegens de Leverancier;
b) indien de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, het faillissement van de Afnemer wordt aangevraagd, de Afnemer wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen en/of de Afnemer zelf verzoekt tot zijn faillissement, surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen;
c) indien de Afnemer overgaat tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn bedrijf dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
d) indien beslag onder de Afnemer wordt gelegd dat niet binnen 30 kalenderdagen na
datum beslaglegging zal zijn opgeheven. 

Artikel 15 – Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van Afnemer die worden vermeld op de Overeenkomst of op de opdrachtbevestiging worden door Leverancier verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens / de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan Leverancier:

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Voorwaarden, alle Orders, Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Afnemer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Alle geschillen die naar aanleiding van de Order, de Overeenkomst of deze Voorwaarden mochten ontstaan, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde (Nederlandse) rechter uit het arrondissement waar Leverancier woonplaats heeft / is gevestigd, met dien verstande dat Leverancier het recht heeft vorderingen tegen de Afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke instanties die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen. 
Wulro Wulro Eieren & eiproducten

Dutch Egg Powder Solutions B.V. is in 2015 opgericht door familiebedrijf Wulro. Wulro Food Group is reeds sinds 1884 actief in de eierhandel. Het bedrijf richt zich voornamelijk op het produceren van eiproducten voor verschillende binnenlandse en buitenlandse klanten in de voedselindustrie.

Watch video
 • Graafschap hornelaan 140 J
  6004 HT, Weert
  Limburg, Nederland
 • +31 495-745700
  info@deps.eu
Over Deps
Contact opnemen Leave this field empty


DEPS
 • Graafschap hornelaan 140 J
  6004 HT, Weert
  Limburg, Nederland
 • +31 495-745700
  info@deps.eu
Waarom wij?
 • Hoogwaardige ei-producten
 • Gecertificeerde producent van eipoeder
 • consistente output
© 2024 deps.eu | Sitemap | Algemene voorwaarden | Links | Webdesign and development