ALGEMENE VOORWAARDEN DUTCH EGG POWDER SOLUTIONS BV

Download

Artikel 1 – Definities
DEPS: Dutch Egg Powder Solutions BV, statutair gevestigd te Weert en kantoorhoudende te (6004 RL) Weert op het adres Seelenstraat 7 no. 9,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66858259;

Overeenkomst(en): iedere (alle) overeenkomst(en) tussen DEPS en
Afnemer en elke (alle) wijziging(en) of aanvulling(en) daarop;
Aanbieding(en):
Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden
(af)geleverd;
Afnemer: iedere partij waaraan / waarmee DEPS Aanbiedingen doet, diensten verricht dan wel Overeenkomsten heeft gesloten;
Partijen: DEPS en Afnemer gezamenlijk;
Directie: de directie van DEPS.
E-invoicing: (“E-invoice”)
Loondrogen:

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen DEPS en Afnemer, waaronder begrepen aanbiedingen en Overeenkomsten.
2.2 Door aanvaarding van een door DEPS gedaan aanbod, aanvaardt Afnemer tevens de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Directie.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Afnemer en DEPS treden in overleg teneinde de nietige / vernietigde bepaling te vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht worden genomen. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt met betrekking tot de formulering van een vervangende bepaling, is DEPS gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden op grond van overmacht.

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens DEPS gedaan zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Wordt een vrijblijvend aanbod door Afnemer aanvaard, dan behoudt DEPS het recht om het aanbod te herroepen.
3.2 Aanbiedingen en toezeggingen van door DEPS ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door de Directie schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Het staat DEPS volledig vrij om orders / opdrachten van Afnemers al dan niet te accepteren.
3.4 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat DEPS een aanbod / bestelling / opdracht van Afnemer schriftelijk bevestigt, op het moment dat DEPS begint met de uitvoering van de Overeenkomst of op het moment dat DEPS voor de betreffende Overeenkomst aan Afnemer een factuur zendt.
3.5 Overeenkomsten verplichten DEPS slechts tot hetgeen in de opdrachtbevestiging staat vermeld. Mocht in de opdrachtbevestiging verwezen worden naar de aanbieding, dan geldt die aanbieding slechts indien die aanbieding niet in strijd is met de overige inhoud van de opdrachtbevestiging.

Artikel 4 – Prijzen, betaling en verrekening
4.1 Alle prijsopgaven zijn in euro en exclusief btw en transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2 Indien na de opdrachtbevestiging of, voor zover deze ten aanzien van prijzen en tarieven naar de aanbieding verwijst, na de aanbieding, en voor de uitvoering van de Overeenkomst wijzigingen optreden in lonen, kosten belastingen en andere heffingen en/of koersverhoudingen, waardoor de kostprijs wordt beïnvloed, is DEPS steeds gerechtigd, hoewel niet verplicht, de prijzen en tarieven naar verhouding te wijzigen.
4.3 Is de in rekening gebrachte prijs meer dan 10% hoger dan de aanvankelijk overeengekomen prijs, dan heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden onverwijld nadat Afnemer van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld. Daarna vervalt het recht op ontbinding. Afnemer is niet gerechtigd om de Overeenkomst op deze grond te ontbinden als de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen of vrachttarieven.
4.4 Betaling aan DEPS dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door DEPS aan te geven wijze, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
4.5 Vindt betaling niet plaats binnen de vervaltermijn van de factuur, dan verkeert Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is in een dergelijk geval bovenop het gefactureerde bedrag een contractuele rente van 1,5% per maand vanaf vervaldatum factuur verschuldigd, alsmede de incassokosten ter hoogte van 15% van het door Afnemer aan DEPS verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,00.
4.6 De betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting.
4.7 Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is DEPS gerechtigd haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, totdat de factuur volledig is voldaan dan wel voor het volledige gefactureerde bedrag en eventuele toekomstige facturen uit hoofde van reeds gesloten Overeenkomsten afdoende zekerheid is gesteld. DEPS is tevens gerechtigd om voorafgaande aan een levering van Afnemer zekerheid te eisen indien er gegronde twijfel bestaat dat Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet naar behoren zal nakomen.
4.8 Een bezwaar tegen de hoogte van de factuur wordt slechts in behandeling genomen indien Afnemer de bezwaren schriftelijk en binnen acht dagen na factuurdatum aan DEPS kenbaar heeft gemaakt. Na afloop van die termijn wordt Afnemer geacht te hebben ingestemd met de factuur.
4.9 Betalingen door of vanwege Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Afnemer verschuldigde rente, buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsom.

Artikel 5 – E-Invoicing
5.1 E-invoicing is het via elektronische weg aanbieden van facturen door DEPS aan Afnemer. Een E-invoice is een elektronische factuur, welke voldoet aan de geldende regelgeving.
5.2 E-invoicing kan door DEPS aangeboden worden aan Afnemer, deelname aan E-invoicing kan slechts na acceptatie van de door DEPS gestelde voorwaarden.
5.3 Door deelname aan E-invoicing accepteert Afnemer dat hij niet langer papieren facturen van DEPS zal ontvangen. Dit geldt voor zowel facturen verzonden naar het factuuradres als het kopie-factuuradres (indien van toepassing).
5.4 Afnemer zal (een) eventuele User-ID(’s) en wachtwoord(en) met de grootst mogelijke zorg geheimhouden en staat in voor een zorgvuldig gebruik en beheer. Bij vermoeden van misbruik zal Afnemer DEPS onverwijld op de hoogte stellen.
5.5 De E-invoice wordt voor een door DEPS aan te geven periode online ter beschikking gesteld aan Afnemer. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het offline opslaan van de E-invoice in elektronische vorm (PDF en certificaat) ten behoeve van zijn administratie.
5.6 Afnemer kan te allen tijde verzoeken de deelname aan E-invoicing stop te zetten. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal DEPS zo spoedig mogelijk weer overgaan tot het verzenden van papieren facturen. DEPS kan in de toekomst kosten verbinden aan het toezenden van papieren facturen, hetgeen hierbij door Afnemer uitdrukkelijk wordt geaccepteerd.

Artikel 6 – Levering
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn DEPS te Weert. De af te leveren Goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van het magazijn voor rekening en risico van Afnemer.
6.2 Indien en voor zover DEPS zorgdraagt voor het transport van de Goederen, doet dit geen afbreuk aan het bepaalde in het voorgaande lid. De wijze van vervoer en de verpakking van de Goederen wordt door DEPS bepaald.
6.3 De door DEPS opgegeven levertijden dragen geen fataal karakter en zijn vrijblijvend, waarbij de levertijden slechts als indicatie dienen.
6.4 Onmogelijkheid tot levering dan wel overschrijding van de leveringstijd, door welke oorzaak dan ook, verplicht DEPS niet, ook niet na ingebrekestelling, tot enigerlei vergoeding van door Afnemer of derden geleden schade. Overschrijding van de leveringstijd geeft Afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden noch om de betalingsverplichtingen jegens DEPS niet na te komen of op te schorten, tenzij overschrijding te wijten zou zijn aan opzet of grove schuld van DEPS. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid van DEPS beperkt tot een bedrag gelijk aan de aanbiedingsprijs.
6.5 DEPS is gerechtigd de Goederen in gedeelten te leveren, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken. DEPS is gerechtigd deelleveringen pro rato te factureren.
6.6 Afnemer is verplicht de Goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen.
6.7 Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van Afnemer wordt uitgesteld, Afnemer om leveringen in gedeelten verzoekt en/of Goederen niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de Goederen desondanks op Afnemer over met ingang van het moment dat deze Goederen in de administratie en/of de opslagruimte van DEPS als ‘Goederen van Afnemer’ zijn geregistreerd. DEPS is vanaf dat moment gerechtigd om de Goederen aan Afnemer te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en/of overige kosten zijn voor rekening van Afnemer.

Artikel 7 – Loondrogen
7.1 Met betrekking tot een overeenkomst tot loondrogen gelden de navolgende specifieke bepalingen. Waar deze bepalingen in strijd zijn met de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, zullen de bepalingen van dit artikel prevaleren.
7.2 DEPS is niet aansprakelijk voor schade aan het product van Afnemer, waaronder het teniet gaan of verontreinigen van product tijdens het droogproces of brand / overstroming in het pand van DEPS.
7.3 Afnemer draagt de kosten voor reiniging van de machines van DEPS indien deze specifiek dienen te worden gereinigd naar aanleiding van het droogproces voor Afnemer.

7.4 De door DEPS gehanteerde prijzen zien op de input (de hoeveelheid product die Afnemer aan haar levert om te drogen) en niet op de output (de hoeveelheid gedroogd product).
7.5 DEPS zal een inschatting geven van de hoeveelheid product als resultaat van het droogproces. DEPS verstrekt geen garanties ten aanzien van die inschatting.

Artikel 8 – Reclame
8.1 Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de Goederen aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de Goederen niet aan de Overeenkomst beantwoorden is Afnemer verplicht dit bij zichtbare gebreken binnen 2 dagen na levering en bij onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd aan DEPS te melden.
8.2 Reclames over hoeveelheden en gewicht, voor zover herkenbaar, worden na ondertekening voor ontvangst van de levering, niet meer geaccepteerd.
8.3 Het recht van reclame vervalt, indien Afnemer onvoldoende medewerking verleent aan het onderzoek naar de gegrondheid van de klacht, dat door of namens DEPS is ingesteld. Afnemer zal DEPS in de gelegenheid stellen de Goederen, waarover gereclameerd is, te bezichtigen / bemonsteren.
8.4 Wijzigingen van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komen voor risico van Afnemer. Geringe of technische afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, etc. die niet te vermijden zijn, vormen geen grond voor reclame.
8.5 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door DEPS. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor rekening van Afnemer.
8.6 DEPS is niet gehouden om op monster gekochte Goederen terug te nemen. Het recht van reclame vervalt voorts indien Afnemer niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen of indien de Goederen in gebruik zijn genomen, zijn verwerkt en/of bewerkt.
8.7 Zijn geleverde Goederen gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal DEPS de gebrekkige Goederen hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door niet gebrekkige Goederen, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan Afnemer crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van DEPS. DEPS is niet aansprakelijk voor enige door Afnemer geleden schade ter zake gebrekkige producten.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
9.1 DEPS behoudt zich de eigendom voor van de aan Afnemer geleverde Goederen, totdat Afnemer al hetgeen hij aan DEPS verschuldigd is, integraal heeft voldaan.
9.2 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van DEPS te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s, waaronder begrepen brand, diefstal en waterschade.
9.3 Afnemer is niet gerechtigd om voor het in het eerste lid vermelde tijdstip van eigendomsovergang de Goederen aan derden ter beschikking te stellen of te bezwaren.
9.4 Indien Afnemer in verzuim is of indien DEPS naar haar oordeel gegronde reden heeft aan te nemen dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen, is DEPS gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer geeft reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk toestemming aan DEPS om daartoe de bij of door Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. In geval Afnemer in strijd met dit artikel DEPS de toegang tot de bij of door Afnemer in gebruik zijnde ruimten weigert, verbeurt Afnemer aan DEPS een direct opeisbare boete gelijk aan 10% van het nog door Afnemer aan DEPS verschuldigde bedrag per dag dat de weigering aanhoudt.
9.5 Op geleverde Goederen die door Afnemer zijn verwerkt en zich nog binnen de beschikkingsmacht van Afnemer bevinden, vestigt Afnemer hierbij ten behoeve van DEPS een pandrecht tot zekerheid van nakoming van alle vorderingen van DEPS op Afnemer. Op eerste verzoek zal Afnemer de Goederen, die onder dit pandrecht vallen, aan DEPS ter hand stellen om daarmee een vuistpand te realiseren.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 DEPS is niet aansprakelijk voor schade van Afnemer die ontstaat door fouten van haar medewerkers behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de Directie.
10.2 De aansprakelijkheid van DEPS is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in voorkomend gevallen onder de bedrijfsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke daarvan, tot het door DEPS in rekening gebrachte voor de betreffende levering.

Artikel 11 – Overmacht
11.1 In geval van overmacht is DEPS gerechtigd de nakoming van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten. Indien nakoming wegens overmacht gedurende langere tijd of blijvend onmogelijk is, is DEPS gerechtigd de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding van eventuele schade.
11.2 Over overmacht wordt verstaan omstandigheden van dien aard, dat (verdere) naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van DEPS kan worden verlangd. Als zodanig omstandigheid geldt onder meer het – om welke reden dan ook – niet, niet tijdig of niet deugdelijk leveren aan DEPS door haar (toe)leveranciers, maar bijvoorbeeld ook omstandigheden zoals: staking, onderbreking van het bedrijfsproces bij DEPS door bijvoorbeeld gebreken in de energievoorziening of aan een machine, vervoersproblemen door filevorming of motorpech, kippenziekte, klimatologische omstandigheden, overheidsingrijpen op grond van vigerende weten regelgeving etc.
11.3 Overheidsmaatregelen die de in-, door- of uitvoer van verkochte Goederen bemoeilijken of in financieel opzicht ongunstig beïnvloeden zijn eveneens een vorm van overmacht, waarbij DEPS gerechtigd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder gehouden te zijn enige vorm van schade te vergoeden.

Artikel 12 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van Afnemer die worden vermeld op de overeenkomst of op de opdrachtbevestiging worden door DEPS verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens / de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Aan de hand van deze verwerking kan DEPS:
- de Overeenkomst uitvoeren;
- in geval van een gerechtvaardigd belang Afnemer tijdig voorzien van actuele productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

Artikel 13 – Slotbepalingen
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen DEPS en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 De bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, is steeds bevoegd van eventuele geschillen tussen DEPS en Afnemer kennis te nemen.

Wulro Wulro Eieren & eiproducten

Dutch Egg Powder Solutions B.V. is in 2015 opgericht door familiebedrijf Wulro. Wulro Food Group is reeds sinds 1884 actief in de eierhandel. Het bedrijf richt zich voornamelijk op het produceren van eiproducten voor verschillende binnenlandse en buitenlandse klanten in de voedselindustrie.

Watch video
 • Graafschap hornelaan 140 J
  6004 HT, Weert
  Limburg, Nederland
 • +31 495-745700
  info@deps.eu
Over Deps
Contact opnemen Leave this field empty


DEPS
 • Graafschap hornelaan 140 J
  6004 HT, Weert
  Limburg, Nederland
 • +31 495-745700
  info@deps.eu
Waarom wij?
 • Hoogwaardige ei-producten
 • Gecertificeerde producent van eipoeder
 • consistente output
© 2022 deps.eu | Sitemap | Algemene voorwaarden | Links | Webdesign and development